Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
fragles
fragles
fragles
2709 d9f8
fragles
0489 7233
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialavie lavie
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viamadamemonroe madamemonroe
fragles

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viamadamemonroe madamemonroe
fragles
fragles
8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs viamadamemonroe madamemonroe
fragles
Reposted fromFlau Flau viamadamemonroe madamemonroe
8147 3567 500
Reposted frombwana bwana viaunjustified unjustified
fragles
fragles
8352 2b3a
Reposted fromsommermdchen sommermdchen viaunjustified unjustified
0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viaunjustified unjustified
3886 2efd 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaRumianek Rumianek
fragles
fragles
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viapanpancerny panpancerny
2943 773b
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakundel kundel
9365 16e2 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viarozalka rozalka
fragles
1044 264e 500
Reposted fromtfu tfu viamissyseepy missyseepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl